Menri kang-bum (PT)

སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཁང་གི་བསྐང་འབུམ།

List of Menri kang-wha (bskang ba) as performed in the Protector Temple (sgrub-kang) of Menri Monastery at the occasion of kang-bum (bskang ‚bum). Indexed [PTindex] by Ch. Strothmann.


*
སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཁང་ལུགས་ཀྱི་བསྐང་གྱེར།

–> view PDF:     Menri kang-gyer (bskang gyer) (MKG)


*
When there is a book-icon on left side of a kang-wha’s name, click to reach original ritual text and applied .
*

(PT1) bskang mdos kyi mngon rtogs
བསྐང་མདོས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས། (MKG: page 588, line 1)

(PT2) mkhyen gsol rnam dag chu rgyan
མཁྱེན་གསོལ་རྣམ་དག་ཆུ་རྒྱན། (MKG: page 588, line 4)

(PT3) rnga dar dung gsum bskang ba
རྔ་དར་དུང་གསུམ་བསྐང་བ། (MKG: page 589, line 2)

(PT4) dpon gsas rig ‘dzin gyi rgyud bskang
དཔོན་གསས་རིག་འཛིན་གྱི་རྒྱུད་བསྐང་། (MKG: page 589, line 5)

(PT5) rig ‘dzin mkha‘ ’gro‘i bskang ba  |  bla ma rig ‘dzin bskang ba (MKG)
རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་བསྐང་བ།  |  བླ་མ་རིག་འཛིན་བསྐང་བ། (MKG: page 590, line2)

(PT6) zhi khro lha srung bskang ba  |  gshen po rang don  (MKG)
ཞི་ཁྲོ་ལྷ་སྲུང་བསྐང་བ།  | གཤེན་པོ་རང་དོན། (MKG: page 593, line 1)

(PT7) dbal gsas zhi khro‘i bskang ba
དབལ་གསས་ཞི་ཁྲོའི་བསྐང་བ།   |   དབལ་གསས་བསྐང་བ། (MKG: page 583, line 1)

(PT8) zhi khro ye shes bskang rdzogs
ཞི་ཁྲོ་ཡེ་ཤེས་བསྐང་རྫོགས། (MKG: page 593, line 2)

(PT 9) zhi khro spyi bsgul bskang ba
ཞི་ཁྲོ་སྤྱི་བསྐུལ་བསྐང་བ། (MKG: page 590, line 5)

(PT10) spyi bskang rin chen gter spungs
སྤྱི་བསྐང་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས།  (MKG: page 591, line 3)

(PT11) nag zhig bskang ba
ནག་ཞིག་བསྐང་བ། (MKG: page 591, line 4)

(PT12) phur pa‘i gnad bskang
ཕུར་པའི་གནད་བསྐང་། (MKG: page 594, line 4)

(PT13) ltung bshags dri med mchog sbyang bskang
ལྟུང་བཤགས་དྲི་མེད་མཆོག་སྦྱང་བསྐང་། (MKG: page 590, line 5)

ཡི་དམ་བསྐང་བའི་སྤྱི་སྐད་དང་འདྲ།   (–> to be applied for all following: –>  yi dam bskang ba’i spyi skad (KCS#54)):
ge khod bskang ba – གེ་ཁོད་བསྐང་བ།  (PT14)    |     me ri byad phur gter ma’i bskang ba  –  མེ་རི་གྱད་ཕུར་གཏེར་མའི་བསྐང་བ།   (PT15)     |     me ri dpa‘ bo gyad phur gyi bskang ba   མེ་རི་དཔའ་བོ་གྱད་ཕུར་གྱི་བསྐང་བ། (PT16)     |    dbal phur nag po’i tshogs bskang chen mo –  དབལ་ཕུར་ནག་པོའི་ཚོགས་བསྐང་ཆེན་མོ།   (PT17)    |     dbal phur nag po’i srog len dmar po’i bskang ba  –  དབལ་ཕུར་ནག་པོའི་སྲོག་ལེན་དམར་པོའི་བསྐང་བ།   (PT18)     |    stag la’i  bskang ba  སྟག་ལའི་བསྐང་བ།   (PT19)      |      khro bo spyi ’dul kyi bskang ba   –   ཁྲོ་བོ་སྤྱི་འདུལ་ཀྱི་བསྐང་བ།   (PT20)      |    dbal khyung dmar po’i bskang ba   –  དབལ་ཁྱུང་དམར་པོའི་བསྐང་བ།  (PT21)

(PT22) + (PT25) mkha‘ klongs mthar glud bskang ba
མཁའ་ཀློང་མཐར་གླུད་བསྐང་བ། (MKG: page 597, line 2)

(PT23) bya ra ma gsum bskang ba
བྱ་ར་མ་གསུམ་བསྐང་བ། (MKG: page 597, line 4)

(PT24) srid rgyal gsang bskang
སྲིད་རྒྱལ་གསང་བསྐང་། (MKG: page 597, line 5)

(PT 25) mthar glud bskang ba
མཐར་གླུད་བསྐང་བ། (MKG: page 597, line 2)
–> see (PT22+25) mkha‘-klongs mthar glud bskang ba

(PT26) srid rgyal nang bskang
སྲིད་རྒྱལ་ནང་བསྐང་། (MKG: page 598, line 3)

(PT27) srid rgyal dre’u dmar mo’i bskang bshags
སྲིད་རྒྱལ་དྲེའུ་དམར་མོའི་བསྐང་བཤགས།  (not in MKG)

མངའ་གསོལ་སྐད་དང་འདྲ།   (–> to be applied for all following: –>  mnga‘ gsol skad   (KCS#62)):
 སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོ་དྲེའུ་དམར་མོའི་བསྐང་བ།  –  srid pa’i rgyal mo dre’u dmar mo’i bskang ba   (MKG: page 599, line 3 , hinter (PT29))  (PT28)   |    ཡུམ་སྲས་ལྔའི་གཏོར་བསྐང་།  – yum sras lnga’i gtor bskang (MKG: page 599, line 3) (PT29)   |   རྒྲ་བླའི་རྒྱལ་མོའི་བསྐང་བ།  – rgra bla’i rgyal mo’i bskang ba (MKG: 599, line 3) (PT30)    |   གདོང་ནག་མའི་བསྐང་བ།  –  gdong nag ma’i bskang ba (not in MKG) (PT31)    |    གཉན་ཆེན་པོམ་རའི་མཆོད་བསྟོད།  – gnyan chen pom ra’i mchod bstod (not in MKG) (PT32)   |   ནག་པོ་བདུད་ཀྱི་ལྡ་ཟོར།  –  nag po bdud kyi lda zor (MKG: 599, line 5)  (PT33)   |   རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་མཆོག་བསྒྲུབ་ལས་བསྐང་བའི་འཕྲིན་ལས།  –  rtsa gsum kun ‘dus mchog bsgrub las bskang ba’i ’phrin las   (not in MKG) (PT34)   |    དམ་ཅན་བསྐང་བ།  –  dam can bskang ba   (MKG: page 600, line 4)  (PT35)   |    འཛམ་སྔོན་གཏོར་བསྐུལ།  –   ‘dzam sngon gtor bskul (not in MKG) (PT36)   |   དབལ་བོན་ཆེན་པོ་བཅྭོ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྐང་བ།  –   dbal bon chen po bcwo brgyad kyi bskang ba   (not in MKG)  (PT37)

(PT38) rnam rgyal bskang ba
རྣམ་རྒྱལ་བསྐང་བ། (MKG: page 597, line 1)

(PT39) byams ma’i bskang ba
བྱམས་མའི་བསྐང་བ།  (MKG: page 597, line 2)

(PT40) tshe dbang rgya gar ma’i bskang ba
ཚེ་དབང་རྒྱ་གར་མའི་བསྐང་བ།  (MKG: page 595, line 2)

(PT41) tshe dbang gi bskang ba dgos ‚dod kun ‚byang
ཚེ་དབང་གི་བསྐང་བ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱང་།  (MKG: page 595, line 4 (19!)
–> to be applied:   –> རིག་འཛིན་སྐད། – rig ‘dzin skad (KCS#15)

(PT42) tshe dbang bod yul ma‘i bskang ba/    (MKG) | snyan rgyad rin chen bskang shags
ཚེ་དབང་བོད་ཡུལ་མའི་བསྐང་བ། (MKG) | སྙན་རྒྱད་རིན་ཆེན་བསྐང་བཤགས། (PT)  (MKG: page 595, line 5)

(PT43) ma rgyud kyi bskang ba
མ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྐང་བ། (MKG: page 596, line 1) 

བོན་སྐྱོང་བསྐང་བའི་སྤྱི་སྐད་དང་འདྲ། (–> to be applied for all following:  –> bon skyong bskang ba‘i spyi skad  (KCS#59):
ཏི་པོམ་ཐང་གསུམ་གྱི་མཆོད་བསྐང་།  –  ti pom thang gsum gyi mchod bskang (not included in MKG) (PT44)      |       དམག་དབོན་ཆེན་མོའི་གཏོར་བསྐང་།  –  dmag dbon chen mo’i gtor bskang  (MKG: page 599, line 5)  (PT45)     |    རྒྱལ་སྨན་གཉིས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ།  –  rgyal sman gnyis kyis bskul ba   (not included in MKG) (PT46)     |      བྲག་བཙན་དམར་པོའི་བསྐང་བ།   –   brag btsan dmar po’i bskang ba   (MKG: page 600, line 4) (PT47)

(PT48) srogs bdag rgyal po shel khrab can gyi gsang bskul
སྲོག་བདག་རྒྱལ་པོ་ཤེལ་ཁྲབ་ཅན་གྱི་གསང་བསྐུལ། (MKG: page 600, line 1/2)

(PT49) srog bdag grogs mchog bskyul ba 
སྲོག་བདག་གྲོགས་མཆོག་བསྐུལ་བ།  (MKG: page 600, line 3 [རྒྱལ་པོའི་བསྐང་བ།])

(PT50) skyes bu pho s+ha gnam thel dkar po’i mchod bstod
སྐྱེས་བུ་ཕོ་སྷ་གནམ་ཐེལ་དཀར་པོའི་མཆོད་བསྟོད།  (not in MKG)
–> to be applied: –> བོན་སྐྱོང་བསྐང་བའི་སྤྱི་སྐད།   –   bon skyong bskang ba‘i spyi skad/    (KCS#59))

(PT51) bstan srung rgyal chen grags seng gi bskang ba
བསྟན་སྲུང་རྒྱལ་ཆེན་གྲགས་སེང་གི་བསྐང་བ། (not in MKG)

བོན་སྐྱོང་བསྐང་བའི་སྤྱི་སྐད་དང་འདྲ། (–> to be applied for all following:  –> bon skyong bskang ba‘i spyi skad/  (KCS#59):
དྲག་པོ་ཤུགས་ལྡན་རྒྱལ་ཆེན་ནོར་ལྷ་གྲགས་པ་སེང་གེའི་མཆོད་བསྟོགས།  –  drag po shugs ldan rgyal chen nor lha grags pa seng ge’i mchod bstogs  (not in MKG) (PT 52)   |    བསྐང་བ་གཏེར་གྱི་ཕུང་པོ།   –  bskang ba gter gyi phung po   (not in MKG)  (PT 53)   |     བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་ལ་བཀའ་བསྒོར་ངར་དྲག།   –   bstan srung dam can la bka‘ bsgor ngar drag   (MKG: page 600, line 4)  (PT 54)

(PT55) dam can gnad bskul
དམ་ཅན་གནད་བསྐུལ།  (MKG: page 600, line 4)

(PT56) sde brgyad za ngu’i bskang chung
སྡེ་བརྒྱད་ཟ་ངུའི་བསྐང་ཆུང་། (MKG: page 600, line 5)
–> to be applied: –> བོན་སྐྱོང་བསྐང་བའི་སྤྱི་སྐད།  –  bon skyong bskang ba‘i spyi skad/   (KCS#59)

(PT57) bon skyongs spyi‘i mnga‘ gsol
བོན་སྐྱོང་སྤྱིའི་མངའ་གསོལ། (MKG: page 600, line 5)

(PT58) ‘ban bzlog
འབན་བཟློག། (MKG: page 601, line 1)

nor bu rig ‘dzin bskang ba
ནོར་བུ་རིག་འཛིན་གྱི་བསྐང་བ།   (MKG: page 590, li. 2)
–> to be applied: –> རིག་འཛིན་སྐད།   –   rig-‘dzin skad   (KCS#15)