Menri kang bum (PT)

སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཁང་གི་བསྐང་འབུམ།


*
སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཁང་ལུགས་ཀྱི་བསྐང་གྱེར།

–> view pdf:     Menri bskang-gyer (MKG)


*
bskang mdos kyi mngon rtogs/
བསྐང་མདོས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས། (MKG: page 588, line 1) (PT1)

mkhyen gsol rnam dag chu rgyan /
མཁྱེན་གསོལ་རྣམ་དག་ཆུ་རྒྱན། (MKG: page 588, line 4) (PT2)

rnga dar dung gsum bskang ba/
རྔ་དར་དུང་གསུམ་བསྐང་བ། (MKG: page 589, line 2) (PT3)

dpon gsas rig ‘dzin gyi rgyud bskang/
དཔོན་གསས་རིག་འཛིན་གྱི་རྒྱུད་བསྐང་། (MKG: page 589, line 5) (PT4)

rig ‘dzin mkha‘ ’gro‘i bskang ba/  (PT)  |   bla ma rig ‘dzin bskang ba/ (MKG)
རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་བསྐང་བ།  |    བླ་མ་རིག་འཛིན་བསྐང་བ། (MKG: page 590, line2) (PT5)

zhi khro lha srung bskang ba/   (PT)  |  gshen po rang don/   (MKG)
ཞི་ཁྲོ་ལྷ་སྲུང་བསྐང་བ།  | གཤེན་པོ་རང་དོན། (MKG: page 593, line 1) (PT6)

dbal gsas zhi khro‘i bskang ba/
དབལ་གསས་ཞི་ཁྲོའི་བསྐང་བ།   |   དབལ་གསས་བསྐང་བ། (MKG: page 583, line 1) (PT7)

zhi khro ye shes bskang rdzogs/
ཞི་ཁྲོ་ཡེ་ཤེས་བསྐང་རྫོགས། (MKG: page 593, line 2) (PT8)

zhi khro spyi bsgul bskang ba/
ཞི་ཁྲོ་སྤྱི་བསྐུལ་བསྐང་བ། (MKG: page 590, line 5) (PT9)

spyi bskang rin chen gter spungs/
སྤྱི་བསྐང་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས།  (MKG: page 591, line 3)  (PT10)

nag zhig bskang ba/
ནག་ཞིག་བསྐང་བ། (MKG: page 591, line 4) (PT11)

phur pa‘i gnad bskang/
ཕུར་པའི་གནད་བསྐང་། (MKG: page 594, line 4) (PT12)

ltung bshags dri med mchog sbyang bskang/
ལྟུང་བཤགས་དྲི་མེད་མཆོག་སྦྱང་བསྐང་། (MKG: page 590, line 5) (PT13)

ཡི་དམ་བསྐང་བའི་སྤྱི་སྐད་དང་འདྲ།   (–> skad to be applied for all following: –>  yi dam bskang ba’i spyi skad/ (KCS#54)):
ge khod bskang ba/ – གེ་ཁོད་བསྐང་བ།  (PT14)    |     me ri byad phur gter ma’i bskang ba/  –  མེ་རི་གྱད་ཕུར་གཏེར་མའི་བསྐང་བ།   (PT15)     |     me ri dpa‘ bo gyad phur gyi bskang ba/   མེ་རི་དཔའ་བོ་གྱད་ཕུར་གྱི་བསྐང་བ། (PT16)     |    dbal phur nag po’i tshogs bskang chen mo/ –  དབལ་ཕུར་ནག་པོའི་ཚོགས་བསྐང་ཆེན་མོ།   (PT17)    |     dbal phur nag po’i srog len dmar po’i bskang ba/  –  དབལ་ཕུར་ནག་པོའི་སྲོག་ལེན་དམར་པོའི་བསྐང་བ།   (PT18)     |    stag la’i  bskang ba/  སྟག་ལའི་བསྐང་བ།   (PT19)      |      khro bo spyi ’dul kyi bskang ba/   –   ཁྲོ་བོ་སྤྱི་འདུལ་ཀྱི་བསྐང་བ།   (PT20)      |    dbal khyung dmar po’i bskang ba/   –  དབལ་ཁྱུང་དམར་པོའི་བསྐང་བ།  (PT21)

mkha‘ klongs mthar glud bskang ba/
མཁའ་ཀློང་མཐར་གླུད་བསྐང་བ། (MKG: page 597, line 2) (PT22) + (PT25)

bya ra ma gsum bskang ba/ 
བྱ་ར་མ་གསུམ་བསྐང་བ། (MKG: page 597, line 4) (PT23)

srid rgyal gsang bskang/ 
སྲིད་རྒྱལ་གསང་བསྐང་། (MKG: page 597, line 5) (PT24)

mthar glud bskang ba/
མཐར་གླུད་བསྐང་བ། (MKG: page 597, line 2) (PT25)
–> see mkha‘-klongs mthar glud bskang ba/ (PT22+25)

srid rgyal nang bskang/
སྲིད་རྒྱལ་ནང་བསྐང་། (MKG: page 598, line 3) (PT26)

srid rgyal dre’u dmar mo’i bskang bshags/
སྲིད་རྒྱལ་དྲེའུ་དམར་མོའི་བསྐང་བཤགས།  (not in MKG) (PT27)

མངའ་གསོལ་སྐད་དང་འདྲ།   (–> skad to be applied for all following: –>  mnga‘ gsol skad/   (KCS#62)):
 སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོ་དྲེའུ་དམར་མོའི་བསྐང་བ།  –  srid pa’i rgyal mo dre’u dmar mo’i bskang ba/   (MKG: page 599, line 3 , hinter PT29)  (PT28)   |    ཡུམ་སྲས་ལྔའི་གཏོར་བསྐང་།  – yum sras lnga’i gtor bskang/ (MKG: page 599, line 3) (PT29)   |   རྒྲ་བླའི་རྒྱལ་མོའི་བསྐང་བ།  – rgra bla’i rgyal mo’i bskang ba/  (MKG: 599, line 3) (PT30)    |   གདོང་ནག་མའི་བསྐང་བ།  –  gdong nag ma’i bskang ba/ (not in MKG) (PT31)    |    གཉན་ཆེན་པོམ་རའི་མཆོད་བསྟོད།  – gnyan chen pom ra’i mchod bstod/ (not in MKG) (PT32)   |   ནག་པོ་བདུད་ཀྱི་ལྡ་ཟོར།  –  nag po bdud kyi lda zor/ (MKG: 599, line 5)  (PT33)   |   རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་མཆོག་བསྒྲུབ་ལས་བསྐང་བའི་འཕྲིན་ལས།  –  rtsa gsum kun ‘dus mchog bsgrub las bskang ba’i ’phrin las/    (not in MKG) (PT34)   |    དམ་ཅན་བསྐང་བ།  –  dam can bskang ba/   (MKG: page 600, line 4)  (PT35)   |    འཛམ་སྔོན་གཏོར་བསྐུལ།  –   ‘dzam sngon gtor bskul/ (not in MKG) (PT36)   |   དབལ་བོན་ཆེན་པོ་བཅྭོ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྐང་བ།  –   dbal bon chen po bcwo brgyad kyi bskang ba/   (not in MKG)  (PT37)

rnam rgyal bskang ba/
རྣམ་རྒྱལ་བསྐང་བ། (MKG: page 597, line 1) (PT38)

byams ma’i bskang ba/
བྱམས་མའི་བསྐང་བ།  (MKG: page 597, line 2) (PT39)

tshe dbang rgya gar ma’i bskang ba/
ཚེ་དབང་རྒྱ་གར་མའི་བསྐང་བ།  (MKG: page 595, line 2) (PT40)

tshe dbang gi bskang ba dgos ‚dod kun ‚byang/
ཚེ་དབང་གི་བསྐང་བ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱང་།  (MKG: page 595, line 4 (19!!) (PT41)
–> skad to be applied:   –> རིག་འཛིན་སྐད། – rig ‘dzin skad (KCS#15)

tshe dbang bod yul ma‘i bskang ba/    (MKG) | snyan rgyad rin chen bskang shags/    (PT)
ཚེ་དབང་བོད་ཡུལ་མའི་བསྐང་བ། (MKG) | སྙན་རྒྱད་རིན་ཆེན་བསྐང་བཤགས། (PT)  (MKG: page 595, line 5) (PT42)  

ma rgyud kyi bskang ba/
མ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྐང་བ། (MKG: page 596, line 1) (PT43) 

བོན་སྐྱོང་བསྐང་བའི་སྤྱི་སྐད་དང་འདྲ། (–> skad to be applied for all following:  –> bon skyong bskang ba‘i spyi skad/  (KCS#59):
ཏི་པོམ་ཐང་གསུམ་གྱི་མཆོད་བསྐང་།  –  ti pom thang gsum gyi mchod bskang/ (not included in MKG) (PT44)      |       དམག་དབོན་ཆེན་མོའི་གཏོར་བསྐང་།  –  dmag dbon chen mo’i gtor bskang/    (MKG: page 599, line 5)  (PT45)     |    རྒྱལ་སྨན་གཉིས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ།  –  rgyal sman gnyis kyis bskul ba/    (not included in MKG) (PT46)     |      བྲག་བཙན་དམར་པོའི་བསྐང་བ།   –   brag btsan dmar po’i bskang ba/   (MKG: page 600, line 4) (PT47)

srogs bdag rgyal po shel khrab can gyi gsang bskul/
སྲོག་བདག་རྒྱལ་པོ་ཤེལ་ཁྲབ་ཅན་གྱི་གསང་བསྐུལ། (MKG: page 600, line 1/2) (PT48)

srog bdag grogs mchog bskyul ba/ 
སྲོག་བདག་གྲོགས་མཆོག་བསྐུལ་བ།  (MKG: page 600, line 3 [རྒྱལ་པོའི་བསྐང་བ།]) (PT49)

skyes bu pho s+ha gnam thel dkar po’i mchod bstod/
སྐྱེས་བུ་ཕོ་སྷ་གནམ་ཐེལ་དཀར་པོའི་མཆོད་བསྟོད།  (not in MKG (PT50)
–> skad to be applied: –> བོན་སྐྱོང་བསྐང་བའི་སྤྱི་སྐད།   –   bon skyong bskang ba‘i spyi skad/    (KCS#59))

bstan srung rgyal chen grags seng gi bskang ba/ 
བསྟན་སྲུང་རྒྱལ་ཆེན་གྲགས་སེང་གི་བསྐང་བ། (not in MKG)  (PT 51)

བོན་སྐྱོང་བསྐང་བའི་སྤྱི་སྐད་དང་འདྲ། (–> skad to be applied for all following:  –> bon skyong bskang ba‘i spyi skad/  (KCS#59):
དྲག་པོ་ཤུགས་ལྡན་རྒྱལ་ཆེན་ནོར་ལྷ་གྲགས་པ་སེང་གེའི་མཆོད་བསྟོགས།  –  drag po shugs ldan rgyal chen nor lha grags pa seng ge’i mchod bstogs/  (not in MKG) (PT 52)   |    བསྐང་བ་གཏེར་གྱི་ཕུང་པོ།   –  bskang ba gter gyi phung po/   (not in MKG)  (PT 53)   |     བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་ལ་བཀའ་བསྒོར་ངར་དྲག།   –   bstan srung dam can la bka‘ bsgor ngar drag/   (MKG: page 600, line 4)  (PT 54)

dam can gnad bskul/
དམ་ཅན་གནད་བསྐུལ།  (MKG: page 600, line 4) (PT55)

sde brgyad za ngu’i bskang chung/
སྡེ་བརྒྱད་ཟ་ངུའི་བསྐང་ཆུང་། (MKG: page 600, line 5) (PT 56)
–> skad to be applied: –> བོན་སྐྱོང་བསྐང་བའི་སྤྱི་སྐད།  –  bon skyong bskang ba‘i spyi skad/   (KCS#59)

bon skyongs spyi‘i mnga‘ gsol/
བོན་སྐྱོང་སྤྱིའི་མངའ་གསོལ། (MKG: page 600, line 5) (PT57)

‘ban bzlog/ 
འབན་བཟློག། (MKG: page 601, line 1) (PT58)

nor bu rig ‘dzin bskang ba/
ནོར་བུ་རིག་འཛིན་གྱི་བསྐང་བ།   (MKG: page 590, li. 2)
–> skad to be applied: –> རིག་འཛིན་སྐད།   –   rig-‘dzin skad/   (KCS#15)