dpon gsas rig ’dzin gyi rgyud bskang

(PT4) དཔོན་གསས་རིག་འཛིན་གྱི་རྒྱུད་བསྐང་།   (MKG: page 589, line 5)


*
–>  view PDF:   PT4 – manuscript (marked)


*
Listen to audios:

དཔོན་གསས་རིག་འཛིན་གྱི་རྒྱུད་བསྐང།- overview

བསྭོ་མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱི་རིག་འཛིན་རྣམས།  འོག་མིན་བོན་ཉིད་དབྱིངས་ཀྱི་གནས་མཆོག་ན། –  (མགོ་གྱེར།) | go-gyer

བོན་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྤྲོས་བྲལ་སྐུ – (འདེབས་རིང་།)  |  deb-ring (KCS#46: དཔོན་གསས་རིག་འཛིན་སྐད།)

བསྭོ་ཡུལ་ནི་ཕྱ་ཡུལ་སྣང་ལྡན་གཡུ་རྩེ་རུ། – (འདེབས་ཐུང་།)  |  deb-tung (KCS#46)

གཞན་ཡང་དཔོན་གསས་རིག་འཛིན་ནི། – (འདེབས་རིང་།)  | deb-ring (KCS#46)

དགྲ་བགེགས་ཀུན་ཀྱང་བོན་ཉིད་དབྱིངས་སུ་ཞི་བར་མཛོད།  –  (མཇུག་གྱེར།) | ju-gyer


*
Kharnatsang Collection of Skad (KCS)   |   (སྐད་ཀྱི་བྱེ་བྲག):

–> go to:     KCS#46   |  དཔོན་གསས་རིག་འཛིན་སྐད།