ma rgyud kyi bskang ba

(PT43) མ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྐང་བ། (MKG: page 596, line 1)


*
–> view PDF:       PT43 – manuscript (marked)


*
Listen to audio files:

མ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྐང་བ། – overview

བསྭོ་བོན་ཉིད་མི་འགྱུར་གཡུང་དྲུང་དབྱིངས་དཀྱིལ་ན། – (མགོ་གྱེར།) | go-gyer

དུས་གསུམ་ནུབ་པ་མེད་པའི་ཀློང་ཆེན་གྱི། – (འདེབས་རིང་།) | deb-ring (KCS#88:  མ་རྒྱུད་ཀྱི་དུས་གསུམ་ནུབ་པ་མེད་པའི་སྐད།)

གཞན་ཡང་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྱ་ཆེ་བ། | deb-tung (KCS#88: མ་རྒྱུད་གྱི་འདེབས་ཐུང་།)

གཞི་ཉིད་ཡེ་སངས་རྒྱས་པའི་ཞིང་ཁམས་ན། – (ཚིག་བཤད།) | tsik-shé  (KCS#16: མལའ་འགྲོའི་སྐད།)

གསང་མཆོག་ཐུགས་ལས་གནས་ཆེན་ཉེར་བཞི་བྱུང། – (འདེབས་རིང་།)   |  deb-ring  (KCS#89: གསང་མཆོག་ཐུགས་ལས།) 

དེ་སྟར་གནས་ཆེན་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཡི། – (ཚིག་བཤད།) |  tsik-shé  (KCS#55: མ་རྒྱུད་ཀྱི་མཐར་གྱེར།)

བསོ་ཨཱོཾ་ཨ་ཧཱུཾཿམ་མ་ས་མ་ཡཱ། | mantra

ཐུང་རྗེ་ཉི་མ་གསང་བའི་མཁའ་འགྲོ་ཡུམ། – (ཚིག་བཤད)  |  tsik-shé  (KCS#16)

དུ་སྤྱོད་ལྔ་ཡི་ཉམས་འདལ་མཐོ་ལོ་བཤགས་། | 1-line insertion (KCS#56: དུག་སྤྱོུད་ལྔ་ཡི།)

ཁྲོ་ཆུ་ཁོལ་མ་སྐམ་དུ་འཐུང་བ་དང་། – (ཚིག་བཤད།)  |  tsik-shé (KCS#: ? – to be added)

དེ་འདྲའི་ཉེས་པས་གོས་ན་མཐོ་ལོ་བཤགས། | 1-line insertion (KCS#56: དུག་སྤྱོུད་ལྔ་ཡི།)

བྱང་དག་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་རྩལ་དུ་གསོལ། | ju-gyer


*
Kharnatsang Collection of Skad (KCS)  |   (སྐད་ཀྱི་བྱེ་བྲག):

–>  go to:       KCS#88      |     མ་རྒྱུད་གྱི་འདེབས་ཐུང་།

–>  go to:        KCS#16       |    མལའ་འགྲོའི་སྐད།

–>  go to:         KCS#89     |     གསང་མཆོག་ཐུགས་ལས།

–>  go to:         KCS#55    |      མ་རྒྱུད་ཀྱི་མཐར་གྱེར།

–>  go to:          KCS#56   |     དུག་སྤྱོུད་ལྔ་ཡི།