zhi khro spyi bskul bskang ba

(PT9) ཞི་ཁྲོ་སྤྱི་བསྐུལ་བསྐང་བ། (MKG: page 590, line 5)


*
–>  view PDF:        PT9 – manuscript  (marked)


*
Listen to audios:

ཞི་ཁྲོ་སྤྱི་བསྐུལ་བསྐང་བ། – overview

བསྭོ་མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་དབྱིངས་ན་བཞུགས་པ་རྣམས།  –  (མགོ་གྱེར།) | go-gyer

བསྭོ་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་བདག་ལ་གཟིགས་སུ་གསོལ། – (འདེབས་རིང་།) | deb-ring (KCS#85: ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས)

བསྭོ་དབྱིངས་ཉིད་རྣམས་པར་དག་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། – (འདེབས་ཐུང་།) | deb-tung (KCS#85: ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས)

བསྭོ་ཁྲག་མཚོ་དམར་ནག་འཁྱིལ་པའི་རྦ་ཀློང་ནས། | (KCS#48:  ཁྲག་མཚོ་དམར་ནག)

བསྭོ་བདུད་ཡུལ་ཁ་རག་མུན་འཐུབ་ནས། | (KCS#58 – བདུད་ཡུལ་ཁ་རག)

དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་བསྒྲོལ་བའི་ལས་མཛོད་ཅིག། – (མཇུག་གྱེར) | ju-gyer


*
Kharnatsang Collection of Skad (KCS)    |   (སྐད་ཀྱི་བྱེ་བྲག):

–> go to:    KCS#85   |   ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས།

–> go to:    KCS#48     |   ཁྲག་མཚོ་དམར་ནག

–> go to:    KCS#58     |   བདུད་ཡུལ་ཁ་རག