srid rgyal gsang bskang

(PT24) སྲིད་རྒྱལ་གསང་བསྐང་། (MKG: page 597, line 5)


*
–> view PDF:   PT24 – manuscript (marked)


*
Listen to audios:

སྲིད་རྒྱལ་གསང་བསྐང་། – overview

ཀྱེ་སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོ་འགྲན་ཟླ་མེད། – (འདེབས་རིང་།)  | deb-ring  (KCS#53: གསང་བསྐད་དབུ་སྐད།)

དམ་ཅན་རྟེན་ལ་འབོད་དོ་ད་ཚུར་སྤྱོན། – (འདེབས་ཐུང་།)  |  deb-tung  (KCS#60: ནག་ཞི་གི་ཡེ་ཤེས་ལྷ།)

ལན་རེ་སྤྲུལ་པ་མཛད་ཙམ་ན། ནམ་གུང་སྔོན་མོའི་ཆས་སུ་འཇུག | (KCS#53)

རྩལ་ཆེན་སེང་གེའི་ཨེ་ཡ་སྙིང་ཁྲག་འདིས། – (འདེབས་རིང་།) | deb-ring  (KCS#90: རྩལ་ཆེན་སེང་གེའི་ཨེ་ཡ།)

གཡང་མོ་ལུག་ལ་ཨེ་ཡ་སྦྱར་བ་ཡི། – (འདེབས་ཐུང་།) | deb-tung  (KCS#90: རྩལ་ཆེན་སེང་གེའི་ཨེ་ཡ།)

བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། – (མཇུག་གྱེར།) | ju-gyer


*
Kharnatsang Collection of Skad (KCS)    |   (སྐད་ཀྱི་བྱེ་བྲག):

–> go to:     KCS#53   |   གསང་བསྐང་དབུ་ཡི་སྐད།

–> go to:     KCS#60  |   ནག་ཞི་གི་ཡེ་ཤེས་ལྷ།

–> go to:     KCS#90   |  གསང་བསྐང་གིརྩལ་ཆེན་སེང་གེ་ཨེ་ཡ།