rnga dar dung gsum gyi bskang ba

(PT3) རྔ་དར་དུང་གསུམ་གྱི་བསྐང་བ། (MKG: page 589, line 2)


*
–>   view PDF:     PT3 – manuscript  (marked)


*
Listen to audios:

རྔ་དར་དུང་གསུམ་གྱི་བསྐང་བ། – overview

བསྭོ་བསྭོ་སྒྲུབ་་ཁང་གསང་བའི་གནས་མཆོག་འདིར།   གྱེར་སྤྱངས་གཤེན་རབ་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་གྱིས། – (མགོ་གྱེར།)  |  go-gyer

དབལ་དར་ལྷ་རྔ་སྒྲ་རྒྱལ་དུང་ཆེན་དང་། – (འདེབས་རིང་།)  | deb-ring  (KCS#43 – སྤྱན་འདྲེན་སྐད།)

བསྭོ་མཁའ་དབྱིང་རྣམ་དག་སྤྲུལ་པའི་གཞལ་ཡས་ནས། – (འདེབས་ཐུང་།)  |  deb-tung  (KCS#83 – རྔ་དར་དུང་གསུམ་གྱི་བསྐང་བའི་འདེབས་ཐུང་།)

བསམ་པ་ཡི་བཞིན་སྒྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། – (མཇུག་གྱེར།)  |   ju-gyer


*
Kharnatsang Collection of Skad (KCS)  |  (སྐད་ཀྱི་བྱེ་བྲག):

–> go to:    KCS#43   |  སྤྱན་འདྲེན་སྐད།

–> go to:   KCS#83  |  རྔ་དར་དུང་གསུམ་གྱི་བསྐང་བའི་འདེབས་ཐུང་།