tshe dbang rgya gar ma’i bskang ba/ 

ཚེ་དབང་རྒྱ་གར་མའི་བསྐང་བ། (MKG: page 595, line 2) (PT40)


*
–> view pdf:   PT40_ཚེ་དབང་རྒྱ་གར་མའི་བསྐང་བ། – marked


*
Listen to audios:

ཚེ་དབང་རྒྱ་གར་མའི་བསྐང་བ། – overview

ཨཱོཾ་ཨ་ཧཱུཾ།། བོན་ཉིད་མཁའ་དབྱིངས་གཞལ་ཡས་ནས། – (མགོ་གྱེར།)  |  gogyer

སྐུ་གསུམ་མ་འགག་རོལ་པའི་ཀློང་། – (འདེབས་རིང་།)  |  debring – (KCS#15: རིག་འཛིན་སྐད།)

ཨཱོཾ་ཨ་ཧཱུཾ།། ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ། – (སྔགས།)   |  mantra

བདེར་གཤེགས་རིག་འཛིན་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྐུ། – (འདེབས་ཐུང་།)  | debthung – (KCS#15: རིག་འཛིན་སྐད།)

ཨཱོཾ་ཨ་ཧཱུཾ། མཁའ་དབྱིངས་ཡུམ་གྱི་གཞལས་ནས། – (ཚིག་བཤད།)  |  tshigshé  (KCS#16:  མཁའ་འགྲོའི་སྐད།)

ཨེ་མ་ཧོ། མཁའ་དབྱིངས་རིག་འཛིན་བདེ་གནས་ནས། – (ཚིག་བཤད།)  |  tshigshé – (KCS#87: དུ་ཁྲོད་སྐད།)

མཁའ་ཀློང་དབྱིངས་སུ་ཞི་བར་མཛོད། – (མཇུག་གྱེར།)  |  juggyer


*
Collection of Skad (KCS)  |   (སྐད་ཀྱི་བྱེ་བྲག)

–> go to:    KCS#15   |    རིག་འཛིན་སྐད།

–> go to:    KCS#16   |    མཁའ་འགྲོའི་སྐད།

–> go to:    KCS#87   |   དུ་ཁྲོད་སྐད།