Phurpa-Sked

gyer-thung, gzhung-sked and bskang-ba apply to: 
མེ་རི།       གེ་ཁོད།       སྤྲུལ།        སྟག་ལ།       ཁྱུང་དམར།     བསྐང་བ་སོགས།


ཕུར་པའི་གྱེར་ཐུང་།  
–   phur-pa’i-gyer-thung

(Phurpa: one of the main male yidams of Bon.)

འགོ་གྱེར།  – a              (initial chant – example a)

འགོ་གྱེར། – b               (initial chant – example b)

འཇུག་གྱེར                    (final chant)

ཕུར་པའི་གཞུང་སྐད།   –  „phur-pai“-gzhung-sked

7 and 9 syllables

ཕུར་པ་བསྐང་བ་སྐད།     –    „phur-pa“ – bskang-ba

Gibt es 9 syllables? – ja auf Aufnahem mündlich kurz vorgemacht.

ཕུར་པ་བསྐང་བ་སྐད།        –      (deb-ring and deb-thung example 1)

ཕུར་པ་བསྐང་བ་སྐད།        –      (deb-thung_1b)

ཕུར་པ་བསྐང་བ་སྐད།        –      (deb-ring and deb-thung example 2)

ཕུར་པ་བསྐང་བ་སྐད།        –      (deb-thung_2a)

bskang-ba also applies to:      ནག་ཞིག་གིགྲུམ་མཐིང་ག།       ནག་ཞིག་གི་གཡའ་རི་གངས་བྲག