#7 transcript of gyer thung

*
Notation of go-gyer/ju-gyer:

by རྒྱལ་ཚབ་གཡུང་རྒྱན། | Gyaltsab Yunggyan, 417/1-3:

[v1:] བསྭོ༷་བསྭོ༷་ང༷་ནི༷་ རྐན་གྱུར་ ཡ༷འི། ཡེ༷་ བཀྱ་གྱུར་བཀྱག་འདར་ ཤེ༷ས་ རྐན་འགྱུར་ཨེའི། ཆེ༷ན་ ཕབ་གཞུང་དར་ པོ༷་
[v2:] ཉི༷ད་ང༷་ འདར་འདར་ ནི༷་སྲ༷་བརྟ༷ན་ འདར་འདར་ གཡུ༷ང་དྲུ༷ང་ང༷་ འགུག་ སྐུ༷་ འདར་འདར་ཡའི།
འཇུག་གྱེར་ནི། ཐུ༷གས་རྗེ༷་ རྐན་འགྱུར་ ཡ༷འི། ཤུག༷ས་ བཀྱག་གྱུར་བཀྱག་འདར་ ཀྱི༷ས་ རྐན་འགྱུར་ཨེའི། བསྒྲ༷ལ་ ཕབ་གཞུང་དར་ བ༷ར་བྱ༷འོ།