#68 translation/comment

རྒྱལ་ཚབ་གཡུང་རྒྱན། (Gyalchab Yunggyan), p. 437/4: རྩང་རབས།    རྩང་སྟོད།    རྩང་བཙུག་རྣམས་སྐད་གཅིག°
° (transl.: „All those have the same skad“)

ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན། (Tsultrim Gyaltsen), p. 218/2: རྩང་རབས། རྩང་བསྟོད། རྩང་གཙུག་རྣམས་སྐད་གཅིག°
° (transl.: „All those have the same skad“)