#65 translation/comment

*
རྒྱལ་ཚབ་གཡུང་རྒྱན།
| Gyaltsab Yunggyan, 437/1: དེ་ནས་སྲུང་བའི་སྐོར་ལ། མཚམས་བཅད་རིགས་དང་གཏོར་འབུལ་བྲལ་བྲོ་བརྡུང་རིགས་གཞུང་སྐད། ནང་རྒྱུད་གསང་རྒྱུད་ཀྱི་སྲུང་བ་ཡོད་ཅོག་དང། སྟག་ལ་ བཅུད་དྲིལ་ ཁྲག་དོང་ སྟག་དོང་ བཅས་སྐད་གཅིག°°
°° („There are (srung ba) of the inner and secret (gyuds). All those who are connected to སྟག་ལ་ བཅུད་དྲིལ་ ཁྲག་དོང་ སྟག་དོང་། have the same ké“)

ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན། | Tsultrim Gyaltsen, 217/4: དེ་ནས་སྲུང་ཟློག་སྒོར་ལས། མཚམས་བཅད་རིགས་དང་། གཏོར་འབུལ། བྲོ་བརྡུང་རིགས་གཞུང་སྐད་ཡིན། ནང་རྒྱུད་དང་གསང་རྒྱུད་ཀྱི་སྲུང་བ་ཡོད་དོ་ཅོག་དང་། ཟློག་པའི་སྤྱན་འདྲེན་ཕྱག་བཤགས་མཆོད་འབུལ་སྤྱི་བསྡུས་རིགས་དང་། སྟག་ལའི་བཅུ་དྲིལ། (བསད་པ་ཡིན་ཀྱང་།) ཁྲག་གདོང་སྟག་གདོང་བསྐུལ་པ་བཅས་སྐད་གཅིག།