#44 transcript of mkyen gsol gyer thung/

*
Notation of gyer-tung
by Gyaltsab Yunggyan, 431/4 – 432/1:

go-gyer: བསྭོ་ ཁྱབ་གདལ་བེད་ཆེན་   ཨེའི། གཞལ་ཡས་ བཀྱག་འགྱུར་ ནས།
                 དཔོན་གསས་རིག་འཛིན་    ཨེའི། དགོངས་སུ་ བཀྱག་འགྱུར་ དམའ་ འགྱུར་ཆུང་། ཨེའི་གསོལ།
ju-gyer:  བཅོལ་པའི་ཕྱིན་འཕྲིན་ལས་ ཨེའི། གྲུབ་པར་   བཀྱག་འགྱུར་ དམའ་ འགྱུར་ཆུང། ཨེའི་མཇོད།