#15 transcript of rig ’dzin gyer thung/

*
Notation of rig ’dzin gyer thung/
by རྒྱལ་ཚབ་གཡུང་རྒྱན། (Gyalchab Yunggyan) p. 421/5 (transcription):

ཨཱོ༷ྃ་ཨ༷་ཧཱུ༷ྃ་ རྐན་འགྱུར། ཉོ༷ན་ཅི༷ག ཨེའི་ ལོ༷ག་འདྲེ༷ན་འབྱུ༷གས་པོ༷འི་ཚོ༷གས།
འཇུག་གྱེར་ལའང་དེ་ལྟར་རོ།