#12 translation/comment

རྒྱལ་ཚབ་གཡུང་རྒྱན། (Gyalchab Yunggyan), p. 419/5: ཆོག་ཆུང་རིགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་རྣམས་སྐད་གཅིག། དུ་ཏྲི་སུ་ཡི་སྨོན་ལམ།      ཨ་དཀར་ཨ་རྨད་གཞུང་སྐད་ཡིན།°°
°° Kharnatsang: It is possible that the ཨ་དཀར་ཨ་རྨད་གཞུང་སྐད། might actually belong to the previous number KCS#11.)

ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན། (Tsultrim Gyaltsen), p. 204/3: ཆོག་ཆུང་རིགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་རྣམས་སྐད་གཅིག།